LUMAT Celovito upravljanje funkcionalnih urbanih območij z vidika trajnostne rabe prostora

 

Izhodišče

Zemljišča se kot vire v funkcionalnih urbanih območjih varuje kot pomembno sestavino okolja. Zato upravljanje z zemljišči in načrtovanje posegov v prostor predstavljata močna instrumenta, ki igrata pomembno vlogo pri varovanju zemljišč. V podporo pri načrtovanju rabe zemljišč in upravljanju z zemljišči bomo uporabili orodja okoljskega upravljanje kot so analize ekosistemskih storitev in sistem kompenzacije z zemljišči in zmanjšanje tveganj.

O projektu

Projekt LUMAT naslavlja problematiko nesistematičnega upravljanja degradiranih urbanih območij in poslovnih con. Slabo upravljanje teh območij prispeva k zmanjševanju kakovosti urbanega okolja, povzroča okoljska tveganja in pospešuje neracionalno umeščanje in ekonomsko neučinkovitost gospodarske infrastrukture, kar vodi v manjšo konkurenčnost.

Vodilo projekta LUMAT je usmerjanje razvoja znotraj že urbaniziranih območij, zmanjševanje potreb po novih zazidljivih območjih ter iskanje sinergij preko administrativnih meja občin in regij.

Namen projekta 

Krepitev integriranega okoljskega upravljanja v funkcionalnih urbanih območjih (FUO) s trajnostno rabo zemljišč in razvojem ekosistemskih storitev.

Cilj

je implementacija trajnostne rabe zemljišč. Pilotni projekti integriranega okoljskega upravljanja na funkcionalnih urbanih območij (FUO) bodo potekali v sedmih srednjeevropskih državah, med katerimi je tudi Slovenija s pilotnim projektom v Mestni občini Kranj.